Generalforsamling 2024

Tid: Torsdag 14. marts
Sted: Pakhus1, Stationsvej 4 Tarm
Tilstede: 19 fremmødte gæster

REFERAT (Referent: Mette Preddey)

 1. Valg af dirigent – Peter Juul Jensen klappet ind og han konstaterer at generalforsamling er lovligt indkaldt
 2. Bestyrelsens beretning v. formand Janni Juhler – beretningen godkendt
 3. Fremlæggelse af regnskab v. Mette Preddey – regnskabet godkendt
 4. Fastsættelse af kontingent v. Mette Preddey
  • Familiemedlemskab omdøbes til Almindeligt medlemskab
   Kontingent = 300kr/år
   Ingen binding
   Ingen fordele
   Stemmeret (1 stemme)
  • Familiemedlemskab
   Kontingent = 500kr/år
   Ingen binding
   Ingen fordele
   Stemmeret (2 stemmer)
 5. Valg af revisor – Flemming Agerbo klappet ind
 6. Præsentation af forestående byggeprojekt v. Martin Lemming
 7. Indkomne forslag
  • Vedtægtsændring, som åbner op for valg af 1-6 suppleanter – forslag godkendt
 8. Valg af bestyrelse og suppleanter (på valg til bestyrelsen er:  Martin Lemming og Mette Preddey)
  • Martin Lemming og Mette Preddey genopstiller begge – klappet ind
  • Bruno Skaanning, Ivan Jespersen, Christian Juhl Nielsen genopstiller som suppleanter – klappet ind
  • Willow Spijkerman opstiller som suppleant – klappet ind
  • Michael Damgaard opstiller som suppleant – klappet ind
 9. Evt.
  • Janni spørger ind til bestyrelsesmøder. Der er ønske om at indkalde bestyrelsen til informationsmøder lidt oftere.
  • Martin foreslår deltagelse i Dalager Marked 25. maj_____________________
Dirigent Peter Juul Jensen

 

Vedtægter pr. marts 2024

 • §1 Navn & Hjemsted
  Foreningens navn er: Furniture Station (tidligere Tarms Almennyttige Ejendomsforening). Foreningen er oprettet i 2017 og er opstået som en arbejdsgruppe under Tarm Udviklingsforum. Foreningens hjemsted er Ringkøbing-Skjern Kommune.
  I 2021 er foreningen ændret fra en frivillig forening til en almindelig forening, idet foreningen har ladet sig momsregistrere.
 • §2 Formål
  Foreningens formål er:
  – at eje og drifte Furniture Station beliggende Stationsvej 4 i Tarm som en kombination af museum og forsamlingshus til almennyttig gavn for lokalområdet.
  – overskud kan, efter bestyrelsens ønske, gå til andre almennyttige formål, som gavner udviklingen af lokalområdet.
 • §3 Medlemmer
  Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som vil bakke op om foreningens formål (herunder enkeltpersoner, husstande, virksomheder og andre foreninger).

  Stk. 2. Medlemskontingent for 2024 (beløbet fastsættes hvert år ved generalforsamlingen:

Støttemedlemskab
Kontingent = 200kr/år 
Ingen binding
ingen fordele
Ingen stemmeret

Alm. medlemskab:
Kontingent = 300kr/år
Ingen binding
Ingen fordele
Stemmeret (1 stemme)

Familiemedlemskab:
Kontingent = 500kr/år
Ingen binding
Ingen fordele
Stemmeret (2 stemmer)

Partnermedlemskab:
Kontingent = 5.000kr/år.
Binding i minimum 3 år (kan evt. forudbetales)
Fordele: Giver årligt adgang til enten 1 x leje af pakhuset eller 5 x leje af mødelokale på stationen
Stemmeret (1 stemme)

 • §4 Generalforsamling
  Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Den årlige generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af maj. Indkaldelse til generalforsamling skal ske med mindst 14 dages varsel.
  Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen skriftligt i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.
  Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt eller efter skriftlig ønske fra minimum 1/3 af medlemmerne – afholdes senest 4 uger efter anmodningen er kommet formanden til kendskab.

Ordinær generalforsamling skal have følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Fremlæggelse af regnskab
 4. Fastsættelse af kontingent
 5. Valg af revisor
 6. Indkomne forslag
 7. Valg af bestyrelse (formand, næstformand og kasserer samt 2 bestyrelsesmedlemmer) og suppleanter
 8. Evt.
 • §5 Bestyrelse
  Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer (formand, næstformand og kasserer samt 2 bestyrelsesmedlemmer), som vælges på generalforsamlingen. Medlemmerne vælges for 2 år ad gangen og afgår med hhv. 2 og 3 medlemmer. Genvalg kan finde sted. Hvis et medlem afgår midt i sin valgperiode, indtræder suppleanten i samme valgperiode som det afgående bestyrelsesmedlem. På generalforsamlingen vælges  1 – 6  suppleanter. Valget gælder for 1 år.
 • §6 Tegning & hæftelse
  Stk. 1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst ét yderligere bestyrelsesmedlem. Ved optagelse af lån og ved køb/salg/pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen dog af den samlede bestyrelse.
  Stk. 2. Foreningen hæfter kun for sine forpligtigelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.
 • §7 Ændring af vedtægterne
  Ændringer i vedtægterne kan vedtages på en generalforsamling, hvis mindst 3⁄4 af de fremmødte stemmer for.
 • §8 Opløsning
  Opløsning af foreningen kan ske på en generalforsamling, hvis mindst 2/3 af de tilstedeværende stemmer for. Ved opløsning af foreningen overgår evt. midler til almennyttig udvikling af lokalområdet efter den opløsende generalforsamlings afgørelse.